ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
dot
dot


ตรวจสอบบัญชี

 ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี รับสอบบัญชี / (AUDIT)

          

ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี และ รับรองบัญชี รับตรวจสอบบัญชี / AUDIT (บริษัท เอส.เอส. ออดิท จำกัด ) เป็น สำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่มีบุคคลากรที่เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สามารถความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจได้อย่างมืออาชีพเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดย สำนักงานตรวจสอบบัญชี ของเรา ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้

1.สำนักงานสอบบัญชี ของเรา ให้บริการรับ สอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชีประจำปีและ รับรองบัญชี ทั้งบริษัท รวมทั้งสหกรณ์ และบริการเกี่ยวเนื่องโดย ผู้สอบบัญชี ที่เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA - Certified Public Accountant)ที่เคยอยู่ Auther Anderson และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA - Tax Auditor)

2.สำนักงานตรวจสอบบัญชี ของเรา มีบุคคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีประสบการณ์และเข้าใจธุรกิจ

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สนธิ  ชาญปรีชา

Tel . 084-8888-911 038-428-880

Fax. 038-373-478      

 

E-Mail :bouy2523@hotmail.com