ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot


การบริการ

           

บริษัท เอสเอส ออดิท จำกัด (SS Audit Co., Ltd.) เป็นสำนักงานบัญชีที่เกิดจากความมุ่งมั่นของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพของงานทางบัญชีในไทยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเน้นคุณภาพของงานเสมอ โดยทางกิจการมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องพัฒนางานบริการทางวิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ ดังสโลแกนของบริษัทที่ว่า " Quality beyond you expectation  " ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราเห็นความสำคัญของคุณภาพของงานที่ให้บริการแก่ท่านเมื่อท่านมาใช้บริการจากเรา

บริษัทได้ขึ้นทะเบียนนิติบุคคลกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ แห่งประเทศไทย ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าบริการที่ท่านได้รับเป็นผลงานจากนักบัญชี และผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ และเข้าใจบัญชีอย่างแท้จริง

    

   

บริการของเรา ( Our Service ) 

บริการด้านบัญชีภาษีอากร

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการด้านพาณิชย์

บริการโปรแกรมบัญชีธุรกิจโดยเฉพาะ 

Promotion Balance sheet Y2009 beginning 9,xxx baht. In area Pattaya Only. Balance Sheet Year end beging 9,xxx baht Only.Sumit Tax ,Submit Financial statement . plofit and loss.Free consult 1 Year.

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอส.เอส.ออดิท จำกัด 565/102 หมู่ที่10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 คุณสนธิ ชาญปรีชา E-mail :Bouy2523@hotmail.com Fax :038-373-478 Tel :084 8888 911